Bu il Azərbaycanda 60 min iş yeri açılacaq

Bu il Azərbaycanda 60 min iş yeri açılacaq Bunu Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin sədri Musa Quliyev deyib
Sosial müdafiə
1506
20 Fevral , 2021 14:25
Bu il Azərbaycanda 60 min iş yeri açılacaq

"Cəb­hə böl­gə­sin­dən qa­yı­dan gənc in­san­la­rın pe­şə və ba­ca­rıq­la­rı­na uy­ğun iş­lə tə­min olun­ma­sı çox va­cib­dir. Bu həm so­sial mü­da­fiə təd­bi­ri­dir, həm də o in­san­la­ra uğ­run­da vu­ruş­du­ğu döv­lə­tin və cə­miy­yə­tin hör­mə­ti­­nin ifa­də­si­dir. İşi və məş­ğul­lu­ğu tə­min olun­muş şəx­sin mül­ki hə­­ya­ta psixolo­ji adap­ta­si­ya­sı da tez və ra­hat ke­çir. Döv­lət Məş­ğul­luq Xid­mə­ti tə­rə­fin­dən ve­te­ran­la­rın, şə­hid ailə­lə­ri­nin, mü­ha­ri­bə əlil­lə­­ri­nin bi­rin­ci növbədə iş­lə tə­min olun­ma­sı üçün qanunvericlikdə müəy­yən kvo­ta­nın nə­zər­də tu­tul­­ma­sı da bu məq­sə­də xid­mət edir".

"Report"un xəbərinə görə, bu fikirləri Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin sədri Musa Quliyev deyib.

Onun sözlərinə görə, özü­nü­məş­­ğul­luq proq­ra­mı­nın bu il da­ha da ge­niş­lən­mə­si plan­laş­dı­rı­lır: "Bu məq­səd­lə İş­siz­lik­dən Sı­ğor­ta Fon­du­nun büdcəsin­də 68 mil­yon ma­nat nə­zər­də tu­tul­muş­dur ki, bu və­sait 16 min­dən ar­tıq ailə­nin öz mik­ro və ki­çik biz­nes la­yi­hə­si­ni hə­ya­ta ke­çir­mə­yə imkan verə­cək­­".

Komitə sədri bildirib ki, bu il 60 min haq­qı ödə­ni­lən so­sial iş ye­ri açı­la­caq­ ki, o iş­lər də il­kin ola­raq so­sial mü­da­fiəyə da­ha çox eh­ti­ya­cı olan şəxslə­rə təq­dim edi­­lə­cək.

Son xəbərlər

Orphus sistemi