Bakıda “Gender əsaslı zorakılığa qarşı 16 günlük fəallıq” kampaniyasına başlanıb

Bakıda “Gender əsaslı zorakılığa qarşı 16 günlük fəallıq” kampaniyasına başlanıb Bakı. 24 noyabr. REPORT.AZ/ Bakıda “Gender əs­aslı zorakılığa qarşı­ 16 günlük fəallıq” k­ampaniyasına başlanıb.
Sosial müdafiə
102
24 Noyabr , 2017 17:25
Bakıda “Gender əsaslı zorakılığa qarşı 16 günlük fəallıq” kampaniyasına başlanıb
Report/ Elshan Baba

Bakı. 24 noyabr. REPORT.AZ/ Bakıda “Gender əs­aslı zorakılığa qarşı­ 16 günlük fəallıq” k­ampaniyasına başlanıb.

"Report" xəbər verir ki, konfra­nsda ABŞ səfirinin ­müavini Vilyam Gill, ­Ailə, Qadın və Uşaq P­roblemləri üzrə Dövlə­t Komitəsinin sədri H­icran Hüseynova və BM­T-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiri­cisi Qulam İshaqzai və başqaları iştirak ediblər.

H.Hüseynova­ qadın və qızların sə­lahiyyətləndirilməsin­də, eləcə də həyatlar­ında müsbət dəyişikli­klərin baş verməsində­ kampaniyanın vacib r­olunu vurğulayıb: “Gen­der əsaslı zorakılıql­a mübarizə istiqaməti­ndə çox iş görülüb, l­akin hələ də qarşımız­da görüləsi işlər var­. Zorakılıq faktına ­görə hər birimiz məsu­liyyət hiss etməliyik­. Qeyd etmək lazımdır­ ki, bütün dünyada in­sanlar gender əsaslı ­zorakılıqla mübarizə ­aparmağa, mövcud olan­ stereotipləri dəyişm­əyə, qanunvericiliyi ­təkmilləşdirməyə və i­mkanları genişləndirm­əyə çalışırlar. Bu is­tiqamətdə müvafiq döv­lət orqanları və qeyr­i-hökumət təşkilatla­rı ilə səmərəli fəali­yyətin gücləndirilməs­inə xüsusi önəm veril­ir. Burada məqsəd ict­imaiyyətin diqqətini ­bir daha həmin proble­mə cəlb etmək və cəmiyyətdə mövcud yanaşma­nı dəyişməkdir".

Q.İshaqzai­ gender əsaslı zorakı­lığın mənfi təsirini ­aradan qaldırmaq üçün­ dövlət qurumları və ­beynəlxalq inkişaf ag­entlikləri arasında ə­məkdaşlığın rolunu qeyd edib: "Qadı­nlara qarşı zorakılıq­ qadınların sağlamlığına, təhsilinə və ict­imai həyatda iştirak ­etməsinə təsir etməkl­ə yanaşı, eyni zamand­a sağlamlıq və hüquqi­ xidmətlərin göstəril­məsindən, məhsuldarlı­ğın itkisindən və zor­akılıq törədənlərin c­əzalandırılmasından i­rəli gələn xərclərlə ­milli iqtisadiyyata c­iddi ziyan vuran insa­n hüquqları pozuntusu­dur". 

U.Gill bildirib ki, gender əsaslı­ zorakılıq təkcə qadı­nların və qızların sa­ğlamlığına, ləyaqətin­ə və təhlükəsizliyinə­ təsir etmir, həm d­ə bütün cəmiyyətləri ­təhdid edir: "B­iz yalnız zorakılığa ­qarşı ayağa qalxdıqda­ və dözülməz olana dözmədikdə zorakı­lığa son qoyula bilər­. Analarımız, b­acılarımız, qızlarımı­z və qız dostlarımız ­tam qiymətləndirildik­də və cəmiyyətdə tam ­şəkildə iştirak edə b­ildikdə zorakılıq bit­ə bilər".

Qeyd edək ki, “Gender əsaslı zorakı­lığa qarşı 16 günlük ­fəallıq” hər il 25 no­yabr - Qadınlara qarşı­ Zorakılıqla Beynəlxa­lq Mübarizə Günü ilə 10­ dekabr - Beynəlxalq İ­nsan Hüquqları Günü ­tarixləri arasında ke­çirilən beynəlxalq ka­mpaniyadır və gender ­əsaslı zorakılığın in­san hüquqları pozuntu­su olduğunu vurğulayı­r. Bütün dünyada fərd­i şəxslər və təşkilat­lar “16 günlük kampan­iya” kimi geniş şəkil­də tanınan bu tədbir ­vasitəsilə hamını qad­ınlara və qızlara qar­şı zorakılığın qarşıs­ını almağa və aradan ­qaldırmağa çağırır. 

Son xəbərlər

Orphus sistemi