DGK rəhbərliyinin Alman-Azərbaycan Xarici Ticarət Palatasının üzvləri ilə görüşü keçirilib

DGK rəhbərliyinin Alman-Azərbaycan Xarici Ticarət Palatasının üzvləri ilə görüşü keçirilib Görüş Alman-Azərbaycan Xarici Ticarət Palatası tərəfindən təşkil olunub
Maliyyə
739
1 İyun , 2017 21:31
DGK rəhbərliyinin Alman-Azərbaycan Xarici Ticarət Palatasının üzvləri ilə görüşü keçirilib

Bakı. 1 iyun. REPORT.AZ/ Bu gün Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) rəhbərliyinin Alman-Azərbaycan Xarici Ticarət Palatasının üzvləri ilə görüşü keçirilib.

DGK-dan "Report"a verilən məlumata görə, Alman-Azərbaycan Xarici Ticarət Palatasının təşkil etdiyi görüşdə təşkilatın Azərbaycandakı nümayəndəliyinin icraçı direktoru Tobias Baumann bu il rəhbərlik etdiyi qurum tərəfindən keçirilən biznes sorğularda uğurlu nəticələr əldə olunduğunu, o cümlədən gömrük sahəsində aparılan islahatların sorğularda yüksək qiymətləndirildiyini diqqətə çatdırıb.

Sonrabiznesnümayəndələritəmsiletdikləriqurumlarvə istehsaletdikləriməhsullarbarədə məlumatveriblər.

Görüşdə “Yaşıl dəhliz” mövzusunda məruzə ilə çıxış edən DGK-nın sədr müavini, gömrük xidməti general-leytenantı Şahin Bağırov “yaşıl dəhliz” sisteminin gömrük işində xarici ticarət münasibətləri sahəsində tətbiq olunan ən müasir üsullardan biri olduğunu bildirib. ŞahinBağırovbusistemintətbiqiilə bağlı mövcudqanunvericilikbazası, onuntətbiqinintexnolojiardıcıllığı, gömrükorqanları və biznessubyektlərinə faydaları barədə məlumatverərəkonudabildiribki, yenisistemintətbiqiticarətinasanvə sürətlihəyatakeçirilməsinə, mallarınsərhədkeçmə və təyinatnöqtəsinə çatdırılmaprosesinə sərfolunanvaxtaqənaətedilməsinə, gömrük-biznes əməkdaşlığınıngücləndirilməsinə münbit şəraityaradır.

DahasonraDövlətGömrükKomitəsininsədri, gömrükxidmətigeneral-polkovnikiAydın Əliyev çıxış edərəkbildiribki, dünyaiqtisadiyyatındabaş verəniqtisadiböhranınAzərbaycanatəsirləriniminimumaendirmək üçünAzərbaycanPrezidenti İlham Əliyevinrəhbərliyiilə həyatakeçirilənislahatlardavamlı xarakteralıb. Gömrüksahəsində şəffaflığınartırılması və gömrükorqanlarınınfəaliyyətinindahadatəkmilləşdirilməsiilə bağlı dövlətbaşçısı tərəfindənbirsırafərmanvə sərəncamlarimzalanıb. Komitə sədri “elektronbəyannamə” sisteminin ötənilinmayayının 4-dənqısazamankəsiyində uğurlatətbiqinə başlanıldığını, gömrükorqanları tərəfindənartıq 11 addaelektronxidmətingöstərildiyinivə indiyə qədər 600.000 elektronbəyannaməninemaledildiyinidiqqətə çatdırıb.

Aydın Əliyev son illər beynəlxalq miqyasda baş verən iqtisadi böhran və neftin qiymətinin aşağı düşməsi fonunda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığı ilə qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirildiyini, qeyri-neft sektorunun elmi əsaslara və iqtisadi təhlillərə söykənərək inkişaf etdirilməsi üçün mühüm addımlar atıldığını söyləyib.

Daxiliistehsalınqorunması, sahibkarlaramünbit şəraitinyaradılmasınınnəticəsiolaraqsonikiildə Azərbaycandaqeyri-neftsektorununpayınınsürətlə artdığını vurğulayanKomitə sədri, builin 4 ayı ərzində idxalın ötənilinmüvafiqdövrü ilə müqayisədə 430 milyonABŞ dolları həcmində aşağı düşdüyünü, birsıraMDBvə körfəz ölkələrinə ixracolunmasınabaşlanılanmeyvə-tərəvəzməhsullarınınixracının çəkibaxımından 61,7% artdığını, idxalınınisə 16% azaldığını bildirib. Aydın Əliyevbirsırakəndtəsərrüfatı məhsullarınınixrac-idxal əməliyyatlarındakı miqdarı ilə bağlı məlumatverərəkAzərbaycaniqtisadiyyatınınixracpotensialınınsürətlə artdığını vurğulayıb.

DövlətGömrükKomitəsininbiznesnümayəndələriilə hərzamanaçıqdialoqahazırolduğunusöyləyənKomitə sədrionudavurğulayıbki, AzərbaycanGömrükXidməti ölkəniniqtisaditəhlükəsizliyinintəminatı, sahibkarlığıninkişafı, biznesmühitininyaxşılaşdırılması istiqamətində bütünimkanlarını bundansonradasəfərbəredəcək, dövlətin çiçəklənməsi, əhalininrifahhalınınyüksəldilməsi üçün əzmlə çalışacaq.

Görüşünsonundasahibkarları maraqlandıransuallar ətraflı cavablandırılıb.

Son xəbərlər

Orphus sistemi