Said Garib

Said  Garib

Author news

Ilham Aliyev praises SOCAR's work
September 21, 2020 12:05
Tural Ganjaliyev warns Armenians
September 18, 2020 14:44