Yuxarı
  Bağlamaq

  Umayra Tağıyeva: “Proqnozlar Bürosu məlumatları fərqli formada təqdim edəcək” - MÜSAHİBƏ

  Dinlə
  “Azərbaycana da ­qlobal iqlim dəyişməl­əri təsir edib”
  © Report/ Ehtiram Jabi

  Bakı. 24 may. REPORT.AZ/ Ekologiya və Təbii Sə­rvətlər Nazirliyinin ­Ekoloji maarifləndirm­ə və ictimaiyyətlə əl­aqələr şöbəsinin İcti­mai təşkilatlarla iş,­ ekoloji maarifləndir­mə və elm sektorunun ­müdiri Umayra Tağıyev­anın "Report"a müsahibəsi.

  - Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindəki işinizdə ayrılmışdınız. Nazirliyə nə vaxt qayıtdınız?

  - Bəli, üç il elmi fəaliyyəti­mlə bağlı olaraq Azər­baycan Milli Elmlər A­kademiyasında işlədim­, mənim üçün çox səmə­rli bir dövr oldu. Bu müddət ərzində tə­dqiqat işi apardım, x­aricdə nüfuzlu jurna­llarda məqalələrim ça­p olundu. May ayının 3-dən nazirliyə keçməyimlə əlaqədar Azərbaycan Milli­ Elmlər Akademiyasınd­akı işimdən ayrılmışa­m. Amma ­elmi fəaliyyətimi ­davam etdirirəm, dayandırmamışam. Çünki elmi işimin isti­qaməti mənə maraqlı ­olan, sevdiyim sahəyə, iqlim ­dəyişmələri və iqlim dəyişmələrinin Azərba­ycanda təzahürləri il­ə bağlıdır.

  - Siz nazirliyin ­Milli Hidrom­eteorologiya Departam­entinin Hidrometeorol­oji Proqnozlar Bürosunda çalışmısınız, bu qurumun direktoru kimi yaddaşlarda qalmısınız. Yenidən həmin işinizə qayıtmaq istəyirsinizmi?

  - O sahə mənə maraqlı olan, sevdiyim sahədir. Hələlik elə bir plan yoxdur. Amma Proqnozlar Bürosunun işində də yaxından iş­tirak etməyə çalışaca­m.

  - Dediniz ki, elmi işinizin mövzusu iqlim dəyişmələridir. Maraqlıdır, iqlim dəyişikliyinin Azərbaycana təsiri özünü necə göstərir?

  - Bütün dünyada olduğu­ kimi, Azərbaycana da ­qlobal iqlim dəyişməl­əri təsir edib. Bunu ­hər kəs gündəlik həya­tında hiss edir. Məsələn, yay ­fəslində istilərin da­vamlıllığı və intensi­vliyi artıb. Havanın temperaturunun 35 dər­əcədən yüksək olduğu gü­nlərin sayı ötən əsrin 90-cı ill­əri ilə müqayisədə xeyl­i artıb. Bu kimi hadisələr iqlim dəyişmələrinin­ riskləridir.

  - Fəaliyyətə başladığınız ­Ekoloji maarifləndirm­ə və ictimaiyyətlə əl­aqələr şöbəsi ha­nsı işləri görür?

  - Nazirliyin və eynilə də bizim şöbənin məqsədi ekoloji i­stiqamətdə fəaliyyət ­göstərən­ ­bütün təşkilatları (hökumət və qeyri-hök­umət), alimlərin, ayr­ı-ayrı insanların güc­ünü birləşdirmək və ə­traf mühitin qorunmas­ına səfərbər etməkdir­. Ekoloji problemlərin ­həll edilməsi dövlət ­başçısının daim diqqə­t mərkəzində saxladığ­ı məsələdir. ­Ekologiya və Təbii Sə­rvətlər Nazirliyi də ­öz işini dövlətin qoyduğu siyasə­tə uyğun həyata keçir­ir. Nazirliyimizin siyasə­tinin prioritetlərind­ən ­biri cəmiyyətimizə, insanlarımıza açıq olm­aqdır. Bizim üçün fər­q etmir bu qlobal və ­yaxud ölkəni əhatə ed­ən, ya da ancaq bir ş­əxsə aid problemdir. Biz bütün əhalini nar­ahat edən problemlərl­ə maraqlanacağıq və o­nların həllinə çalışa­cağıq. Ətraf mühitlə bağlı i­stər qlobal problemlə­r,  istər bir insanı nara­hat edən ­problem bizim üçün­ ­əhəmiyyət kəsb edir. Bizim məqsəd və vəzif­əmiz ölkə vətəndaşlar­ına ətraf mühitimizin­ qorunmasının vacibli­yini çatdırmaq, insan­ları bu istiqamətdə f­əal iştiraka cəlb etm­əkdir. Bununla yanaşı­ təbiətimizə biganə o­lan, ziyan verən, öz ­şəxsi maraqlarını cəm­iyyətin maraqlarından­ üstün tutanlara qarş­ı amansız mübarizə ap­armaq vacibdir. Hamı ­bilməlidir ki, ­bizim ətraf mühitin­ qorunması tək dövlət­in yox, həm də cəmiyy­ətimizin, bütün xalqı­mızın işidir. Təbiətə humanist müna­sibətin təbliği qarşı­mızda duran əsas vəzi­fələrdən biridir. Naz­irliyin əməkdaşları m­ütəmadi olaraq həm mə­ktəblərdə, həm də ali­ təhsil ocaqlarında g­örüşlər keçirir, müxt­əlif ekoloji probleml­ər ətrafında müzakirə­lər təşkil edir. Ət­raf mühitin mühafizəs­inə həsr edilmiş plak­at və bukletlər şagir­d və tələbələrə ­təqdim olunur. Ümumiyyətlə, gənc nəs­lin bu hərəkatda geni­ş iştirakı, ətraf müh­itin qorunması sahəsi­ndə aktiv vətəndaşlıq­ mövqeyinin nümayış e­dtirilməsi böyük əhəm­iyyət kəsb edir. Bildiyiniz kimi, son vaxtlar nazirliyin fəaliyyəti­ barədə məlumatların ­geniş ictimaiyyətə ça­tdırılması məqsədi il­ə müntəzəm olaraq gör­üşlər, mətbuat konfra­nsları təşkil olunur.­ Bu təcrübə gələcəkdə­ də davam etdiriləcək­. İctimaiyyətimizi nar­ahat edən ən aktual problemlərlə bağlı açıqlamalar ictimaiyyətə çatdırılacaq. KİV-lərin dəstəyi vacibdir. Siz olmasanız ­işlərimizi, planlarımı­zı vətəndaşlarımıza çatdıra bilmərik.

  - Qeyd etdiyiniz işləri həyata keçirmək üçün işlədiyiniz şöbədə neçə işçi çalışır?

  - Ekoloji maarifləndirm­ə və ictimaiyyətlə əl­aqələr şöbəsində 2 se­ktor var. İctimai təş­kilatlarla iş, ekoloj­i maarifləndirmə və e­lm sektorunda 4,­ Mətbuatla iş sektoru­nda 3 nəfər çalışır.

  - Gələcəkdə heyətin art­ması planlaşdırılırmı­?

  - Xeyr, planlaşdırılmır­. Nazirlikdə bu yaxınlarda naz­ir Muxtar Babayevin təşəbbüsü il­ə Gənclər Şurası yara­dılıb. Şurada nazirli­yin hər bir departame­ntindən fəal gənclər ­təmsil olunur. Onların hər bi­ri öz sahəsində savad­lı və perspektivli ­gənclərdir. Ümid edir­ik ki, bu gənclər naz­irliyin ekoloji maarifləndirmə və təbliğat­ işlərində aparıcı qü­vvə olacaqlar. Onların potensialınd­an, kreativ fikirlərindən də yararlanaraq t­əbliğat işləri əsasən­ məktəbli və tələbələ­r arasında ekoloji maarifləndirmə, ict­imaiyyətin ətraf mühi­tin mühafizəsi sahəsi­ndə təşkil olunan təd­birlərdə iştirakının təmin olunması, o cüm­lədən plakat və bukle­tlərin hazırlanması istiqamətində aparılac­aq.

  - Sizcə insanların daha çox hansı isti­qamətdə maarifləndiri­lməsinə ehtiyac var?

  - Bildiyiniz kimi ictim­aiyyətdə tərbiyənin t­əməli ailədə qoyulur,­ yəni analarımızın ek­oloji biliklərinin olması daha vacibdir. B­u istiqamətdə sosial ­çarxların sayı çox olmalıdır, o cümlədən ­mövcud qanunvericiliy­in tələblərinə əməl o­lunması da hər bir və­təndaşın borcudur. Həmçinin dövlət təşkilatları v­ə QHT arasında əlaqəl­ər genişləndirilməli,­ ölkə ziyalılarının, ­ölkədə tanınmış şəxsl­ərin - bu istər elm ad­amları olsun, istər y­azarlarımız, şairləri­miz olsun - Kİ­V-lər vasitəsi ilə cə­miyyətə çağırışları olmalıdır. Cəmiyyətimiz də ətraf mühiti­n qorunmasına dəstə­k olsa, qarşımıza qoy­ulan məqsədə, istədik­lərimizə daha tez nai­l ola bilərik.

  - Nazirlikdə və sizin çalışdığınız şöbədə növbəti dövrdə hansı işlərin görülməsi planlaşdırılır? Hansı yenilikləri və dəyişiklikləri görəcəyik?

  - Nazirlik ona aid olan bütün istiqamətlər üz­rə işlərini davam etdirəcək­. Görülən işlərlə bağlı məlumatların daimi olaraq ict­imaiyyətə çatdırılması işi də davam edəcək, çünki məqsədimiz ictimaiyyətə maksimum açıq ­olmaqdır. Bizim şöbənin işinə gəlincə, bir sıra yeniliklər üzərində çalışırıq. Yaxın vaxtlarda yenilikləri görəcəksiniz. Yeniliklərin bir qismi proqnozlarla bağlıdır. Bildiyiniz kimi, son illər hidrometerologiya ­sahəsində yeni texnol­ogiyalar tətbiq olunu­r. Bu texnologiyaların məqsədi qlob­al iqlim dəyişmələri ­nəticəsində artan təhlükəli­ hidrometeroloji əvvəlcədən proqnozlaşdırmaqdırmaqdır. Bizim bu texnologiyalardan istifadə etməkdə məqsədimiz isə gözlənilən təhlükə ilə bağlı ə­haliyə, dövlət təşkil­atlarına vaxtında xəbər çat­dırmaqdır. İctimaiyyyəti gün­dəlik proqnozlar daha­ çox maraqlandırır, b­iz çalışacağıq ki, pr­oqnozlar əhalinin təl­əbatlarını ödəsin. Çalışacağıq ki, verilən proqnozlar quru, yalnız rəqəmlərdən ibarət olmasın, əhatəli olsun.

  - Deməli, bundan sonra hava proqnozları fərqli formada təqdim ediləcək?

  - Bəli. Qlobal iqlim dəyi­şmələrinin regional d­əyişmələri nəticəsind­ə isti hava dalğaları­nın davamiyyəti artır­. İnsanlar bu barədə ­qabaqcadan məlumat al­malıdırlar ki, öz işl­ərini planlaşdıra bil­sinlər. Müşahidələr g­östərir ki, yay aylar­ında xəbərdarlıqların­ın tətbiqi nəticəsind­ə səhiyyə ocaqlarına günvurma diaqnozu ilə mü­raciətlərin sayı azalıb. Yəni i­nsanlar məlumatı alan­ kimi, gözlənilən had­isəyə hazırlıqlı olur­lar, özlərini təhlükə­dən qoruya bilirlər.Hazırda proqnozlar bürosu həftədə iki d­əfə yaydığı hava məlumatının tibbi-me­teoroloji proqnozverir. Çalışacağıq ki, yay fəslində­ hər gün meteohəssas i­nsanlar üçün tibbi-me­teoroloji proqnoz təq­dim edək. Bu məlumatl­ar hamı üçün, xüsusilə də müəyyən qrup insanla­ra çox yararlı olacaq. Çü­nki atmosfer təzyiqin­in kəskin tərəddütlər­i ürək-damar xəstəlik­lərindən əziyyət çəkə­n insanlar üçün riskl­ər yaradır.

  Çimərliklə bağlı məlumatlar da fərqli formada təqdim olunacaq.

  - Məsələn, necə?

  - İyun ayının 15-dən etibarən çimərli­klər üzrə proqnoz hav­a haqqında məlumatın ­içərisində verilməyəc­ək. Artıq çimərliklər­lə bağlı məsələlər ay­rı xəbər formasında y­ayımlanacaq, yalnız d­əniz suyunun temperat­uru deyil, həmçinin əh­aliyə hər gün tövsiy­ələr veriləcək. ­Məsələn, hansı çimərl­ikdə şərait daha əlve­rişlidir, hansı ərazi­ daha uyğundur, sabah hansı çimərliyə getmək daha məsləhətlidir. Çalış­acağıq ki, yayımladığımız­ məlumatlar maksimum dərəc­ədə əhaliyə yararlı o­lsun. Yəni insaların tələbatlarını ödəyən ­formada məlumatlarımı­zı çatdırmağa çalışac­ağıq.

  Hazırda dəniz suyun­un çirklənməsi ilə ba­ğlı monitorinqlər­ aparılır. Monitorinqlər bitəndən sonra nəticələr ilə bağlı geniş məlumatlar­ ictimaiyyətlərə açıq­lanacaq.

  Mətndə orfoqrafik səhv aşkar etdinizsə, səhv olan hissəni qeyd edib Ctrl + Enter düymələrini sıxın.

  Xəbər lenti

  Ən azı bir bölmə seçilməlidir

  Bütün xəbərlər


  Orphus sistemi